Thursday, March 03, 2016

Mooie vernieuwende onderwijsinitiatieven die zichtbaarheid verdienen

In Nederland wordt er veel gesproken over de ontwikkelingen in het onderwijs. Dat is alleen maar goed. Een gesprek, discussie of debat voeren over wat er beter kan en moet zorgt voor inzichten die kunnen leiden tot vernieuwing en verandering. Toch wordt te vaak de negatieve kant belicht te vaak wordt er gesproken over wat er slecht is. Altijd maar aandacht voor wat er niet goed gaat zal leiden tot verkramping terwijl wanneer je de zaken onder de aandacht brengt die juist goed gaan, mensen in beweging komen en zich gaan verenigen.

Sluit je aan
Ik wil daarom graag een aantal van deze positieve ontwikkelingen noemen en in het zonnetje zetten. Met maar 1 doel ervoor zorgen dat meer mensen die passie hebben voor vernieuwing zich aansluiten bij deze initiatieven en zich verenigen. Op deze manier kunnen we elkaar van onder af helpen om de veranderingen en vernieuwingen te realiseren. Ook discussies als het boek werkt beter dan de tablet of computers hebben geen toegevoegde waarde en leiden tot niets. De oplossing is niet de computer, iPad of het boek. Uiteindelijk gaat het erom wat is goed voor het kind of de student. Met als belangrijk uitgangspunt ieder kind of student is verschillend en leert verschillend. De uitdaging is dus complexer en de discussie moet dieper gevoerd worden. Dat is wat deze positieve initiatieven proberen te doen.
Een inspiratielijstje:

Stichting LEERkracht
Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Leraren leren van elkaar en innoveren samen het onderwijsdoor lesbezoek en feedbackgesprek, gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken.
Sinds de start in 2012 doen ruim 350 scholen in het po, vo, mbo en pabo’s en lerarenopleidingen mee. Streefdoel is om in 2020 overbodig te zijn en de stichting te kunnen opheffen.

Onderwijs2032
In februari 2015 startte het Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog over wat leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten leren om klaar te zijn voor de toekomst. Massaal hebben leerlingen, docenten, ouders, bestuurders, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun stem laten horen. Onder leiding van Paul Schnabel wordt momenteel gewerkt aan een advies op basis van al deze reacties.

Leraar2032
Een groep leraren stelde gezamenlijk het manifest Leraar2032 op, met als ondertitel 'In het curriculum toont zich de meester'. Het is opgesteld als advies aan het Platform Onderwijs2032.
In het manifest wordt gepleit voor een nationale Lerarenraad, zodat leraren meer te zeggen hebben over het curriculum.

Leraar24
Leraar24 is een website van, voor en door leraren, die zich richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep. Vol praktische oplossingen, antwoorden en voorbeelden die direct in de dagelijkse onderwijspraktijk toegepast kunnen worden. Daarnaast kennis en achtergrondinformatie uit wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, toegesneden op leraren.

Onze nieuwe school
Onze Nieuwe School is een zoektocht van de Gemeente Amsterdam naar schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen. Iedereen met een idee of plan heeft voor een nieuwe school, kon meedoen met deze ‘challenge’. Uit de 124 ingediende plannen zijn er inmiddels 15 geselecteerd om verder uit te werken; uiteindelijk zullen 3 of 4 scholen echt opgericht worden.

Nederland Kantelt
Nederland Kantelt verbindt mensen in het samen bouwen aan een spannender, leuker, mooier en energieker Nederland. Een maatschappij waarin mensen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor duurzame energie, gezond voedsel en mensgerichte zorg en onderwijs. Niet omdat het moet van de gemeente, de belastingdienst of de leraar, maar omdat je zelf zo wil leven.

Operation Education
Operation Education focust zich op veranderingen in het onderwijs, op het transformeren van onderwijssystemen. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten zich hierbij aansluiten. Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op de snel veranderende samenleving – en hen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

United4Education
United4Education is een netwerk voor iedereen die het onderwijs wil vernieuwen. Met elkaar maakt U4E vernieuwingen in het onderwijs zichtbaar en vindbaar. U4E deelt en verbindt studenten, ouders en onderwijsprofessionals om zo een gezond en zeer divers ‘ecosysteem voor educatie’ te creëren.

Leraren met Lef
Stichting Leraren met Lef is een beweging van leraren met passie uit het PO, VO en MBO. De beweging staat voor verandering, verbetering en vernieuwing van onderop uit het werkveld. Leraren met Lef stimuleert leraren zich te verbinden en hun positieve energie in te zetten ten behoeve van het onderwijs. 
Via regionale bijeenkomsten, social media en een jaarlijkse landelijke manifestatie.

The Crowd
The Crowd is een open professionele leergemeenschap, een netwerk en een platform voor onderwijsprofessionals met als motto ‘Regie over eigen professionalisering’. Kennisdeling en uitwisseling kenmerken dit netwerk, net als samenwerken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst.

Edushock
Edushock is een oproep tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs. Innovatie in het onderwijs gebeurt het best van binnen uit; en niet door te wachten op de volgende grote herstructurering. Edushock brengt een brede waaier van pittige tips en tricks om het leren van de toekomst van onderuit te wijzigen. Hoe kun je met meer passie en plezier vormgeven aan het leren van de toekomst? Hoe laat je je niet langer meedrijven met de stroom maar word je zelf een trendsetter? Hoe pak je dat concreet aan?
@Edushock

Onderwijs Pioniers
Onderwijs Pioniers helpt leraren goede ideeën op school te realiseren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Een Pionierservaring geeft energie aan de leraar, energie aan de school en energie aan het onderwijs.

Leraar2020
Hoe ziet het leraarschap er uit in 2020? Acht ervaren leraren bogen zich over deze vraag in het kader van de masteropleiding Professioneel Meesterschap. Zij ontwikkelden vier toekomstscenario’s die gebaseerd zijn op trends in het onderwijs en in de samenleving. Toekomstscenario’s die uitdagen om na te denken over wat de consequenties van die trends kunnen zijn voor het beroep van leraar. Maar die ook uitdagen om daar positie in te kiezen en de toekomst naar je eigen hand te zetten, want Leraarschap is Leiderschap.

Onderwijscoöperatie
De Onderwijscoöperatie is er van, voor en door de leraar. Dat is het uitgangspunt. Daarom werkt de Onderwijscoöperatie samen met de mensen die zij vertegenwoordigt: leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar.

De Nederlandse school
De Nederlandse school is een opleiding tot meester-docent voor ambitieuze pioniers in het onderwijs die uitblinken in hun vak en die willen werken aan hun eigen groei en de creatieve ontwikkeling van hun docentschap. Deelnemers aan de Nederlandse School vernieuwen het onderwijs van binnenuit door te onderzoeken, te ontwerpen en te ondernemen.

Edubloggers
Nederlandstalige bloggers over onderwijs noemen zichzelf wel Edubloggers. Ruim 300 van hen plaatsen hun blog (ook) op deze verzamelpagina. Ze ontmoeten elkaar online, maar ook geregeld persoonlijk, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Edubloggersdiner.

Kennisnet
Kennisnet is een publieke organisatie van en voor onderwijs en ICT, voor PO, VO en MBO. Samen met het onderwijs ontwikkelt, duidt en verspreidt Kennisnet kennis over het effectief en efficiënt gebruik van ICT. Kennis over de inzet van eigentijdse leermiddelen, het slimmer organiseren van het onderwijs en het uitbouwen van de 21e eeuwse vaardigheden.

Het Alternatief
René Kneyber en Jelmer Evers, beiden docent, vulden met gastauteurs uit het onderwijs het boek Het Alternatief. Een bundel artikelen en interviews rond thema’s als onderwijsopbrengsten, onderwijsdoelen en leerkrachtgedrag. Het motto van Het Alternatief is tweeledig: Weg met de afrekencultuur in het onderwijs en meer ruimte voor leraren in de vorm van collectieve autonomie.
Er is inmiddels ook een vervolg, Het Alternatief 2  en een internationale versie, Flip the system.
Jelmer Evers: https://nl.linkedin.com/pub/jelmer-evers/12/496/b19
Leren Loont, Rotterdams onderwijsbeleid 2015 – 2018
‘Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs, voor kinderen en jongeren zelf, voor onze samenleving en voor de stad. Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. En daar willen we dag in dag uit aan werken.’

SURF
SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Doel is om studenten, docenten en onderzoekers in Nederland te laten beschikken over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.

Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs is opgericht als samenwerkingsverband van de onderwijssectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU), hun uitvoerders (Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT en SURF) en DUO. Zo kan de regie over de stroomlijning van de informatievoorziening in de onderwijsketen in eigen hand genomen worden, men kan van elkaar leren en samen komen tot meermalig bruikbare oplossingen.

saMBO-ICT
saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad en met Kennisnet. Doelen zijn: belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

Doorbraakproject Onderwijs en ICT
Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT ondersteunt schoolbesturen bij het maken van het implementatie- en investeringsplan voor Onderwijs en ICT; en helpt scholen met knelpunten die zij zelf lastig kunnen oplossen. Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken.

Beperkt overzicht
Achter deze positieve voorbeelden werken bevlogen mensen met heel veel passie aan onderwijsvernieuwing in Nederland. Waarschijnlijk ben ik veel hele goede initiatieven vergeten te vermelden. Laat de link/URL naar deze goede initiatieven achter op deze blog onder de comments. Deze lijst met aanvullingen kunnen als mooie gids dienen voor beginnende bestuurders, docenten, ouders en bedrijven die onderwijs willen vernieuwen.

No comments: